Newark Subway PCC car, Orange St., Newark NJ, 1980
Return to Index